Obchodní a provozní podmínky

provozovatele portálu Expoweb na adrese www.expoweb.cz, obchodní společnosti Jossef s.r.o. se sídlem Luční 303, Hradec Králové, identifikační číslo 259 48 865, vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17105, zapsaná dne 02.03.2001.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jossef s.r.o. se sídlem Luční 303, Hradec Králové, identifikační číslo 259 48 865, vedené u rejstříkového soudu v Hradci Králové, spisová značka C 17105, (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaného uživatele portálu Expoweb (dále jen „uživatel“).

Uživatel tímto potvrzuje, že je oprávněnou osobou k publikaci údajů o podnikajících osobách nebo obchodních společnostech, které publikuje na portálu Expoweb (dále jen „portál“), případně si zajistil souhlas příslušného orgánu dané společnosti.

Provozovatel poskytuje službu spočívající v možnosti vytvoření firemní webové prezentace a její zobrazení na internetovém veletrhu na stránkách www.expoweb.cz (dále jen „služba“).


Účet

 • Na základě registrace provedené uživatelem na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu a upravovat údaje o sobě nebo prezentované společnosti.
 • Při registraci a vkládání údajů do portálu Expoweb je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to i bez předchozího upozornění, zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 180 dní nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti vycházející z těchto obchodních podmínek.
 • Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude úmyslným vkládáním objemného obsahu ani jinou činností přetěžovat systém provozovatele.
 • Provozovatel bude vyvíjet úsilí pro maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Uživatel však bere na vědomí, že portál a uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Uživatel souhlasí s tím, že nemá nárok na úhradu jakékoliv škody, která by mu mohla vzniknout v souvislosti s provozem služby, například v případě poruchy, ztráty dat, nebo nedostupnosti portálu.

Obsah

 • Uživatel tímto potvrzuje, že je autorem veškerého vloženého textového i netextového obsahu nebo je oprávněn tento obsah dále šířit.
 • Uživatel nese odpovědnost za obsah a jeho bezvadnost z hlediska dodržení všech zákonných norem České republiky.
 • Provozovatel a redakce portálu Expoweb nenese odpovědnost za obsah prezentací a příspěvků na portálu Expoweb a vyhrazuje si právo na redakční změny nebo odstranění obsahu, který bude v rozporu s dobrými mravy nebo by mohl poškozovat (byť jen potenciálně) dobré jméno provozovatele nebo jiných osob.
 • Provozovatel není odpovědný za obsah vložený v rozporu s autorskými právy a takový obsah bude smazán okamžitě po jeho zjištění.
 • Provozovatel si dále vyhrazuje právo na smazání takového obsahu, který nebude mít žádnou tématickou souvislost se sekcí, ve které byl umístěn (spam, apod.).
 • Provozovatel je oprávněn dále využívat obsah vložený uživatelem, k čemuž uživatel dává tímto souhlas. Uživatel dále potvrzuje, že je oprávněn takový souhlas poskytnout.

Cena

 • Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit některé služby, např. využívat pokročilé funkce a služby systému, za cenu uvedenou v aktuálním ceníku na stránkách portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely provozu portálu Expoweb, těchto obchodních podmínek a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.
 • Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
 • Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího (stačí email).
 • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele včetně obchodních sdělení na elektronickou adresu uživatele a prezentované společnosti.
 • Pokud si uživatel nepřeje zasílání informací na mail, zašle požadavek na emailovou adresu provozovatele info@expoweb.cz, na jehož základě bude zasílání zrušeno.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013.
© 2012-2015 Expoweb.cz