Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Naše domy plně zohlední vaše požadavky, dostupný rozpočet a budou citlivě začleněny do prostředí. Naše domy jsou řešeny účelně z dispozičního i konstrukčního hlediska.

Postup poskytování služby

Architekt se nejprve informuje o:
představách,
 • požadovaných parametrech,
 • formě,
 • velikosti stavby.
Probírají se funkce a požadované prostory, specifika pozemku a také výše investice do stavby.
Na základě představ a požadavků klienta, specifik možných provozů a předpokládané kapacity objektu vytvoří architekt základní dokumentaci - studii. Tato dokumentace se skládá z půdorysů, pohledů, řezů, situace a vizualizací.
Dále může být součástí přiložena autorská zpráva, ve které je architektem popsáno zadání stavby, její navrhované prostorové, funkční, konstrukční a materiálové řešení a způsob řešení technického zařízení budov (TZB). Ve studii je dále naznačen koncept řešení interiéru, případně také zákres návrhu budovy do fotografie pozemku.
Projekt pro stavební povolení
V této části projektu získává stavba konkrétní technické parametry. Tyto podklady slouží k získání stavebního povolení. Projektová dokumentace se skládá z průvodní, technické a požární zprávy a výkresů.
Výkresová část obsahuje:
 • půdorysy jednotlivých podlaží,
 • výkres základů domu,
 • řezy,
 • pohledy,
 • stavební detaily,
 • krov,
 • výpisy podlah, oken a dveří,
 • klempířské a zámečnické výkresy,
 • výkresy skladby,
 • výztuže věnců a překladů,
 • schodiště,
 • výpisy materiálů,
 • střešní krytiny.
Do technické dokumentace také patří projekty technického zařízení budovy, vytápění a elektroinstalace. Projekt technického zařízení budovy obsahuje technickou zprávu, výkresy vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace, vnitřního plynovodu a výpis materiálů jednotlivých rozvodů.
V projektu vytápění je technická zpráva, výkresy rozvodů ústředního vytápění, schéma zapojení topení, rozmístění otopných těles a výpis materiálů.
Projekt elektroinstalace obsahuje:
 • technickou zprávu,
 • rozvody v objektu,
 • výkresy zapojení hromosvodu,
 • schéma rozvaděče,
 • výpis materiálů.

Projekt situace stavby

V této části technické dokumentace je vypracováno osazení stavby do pozemku, vyznačena napojení na inženýrské sítě (elektřina, voda, odpad, plyn a komunikační sítě) a veřejné komunikace.
Architekt projekt situace zpracovává s přihlédnutím k místním regulativům - územnímu plánu, obecním vyhláškám. Projekt situace stavby se nevěnuje pouze vlastnímu pozemku, ale i vlivu stavby na okolní zástavbu a naopak.

Výstupy

Výstupem je vypracovaná projektová dokumentace připravená k odevzdání k stavebnímu řízení.
© 2012-2015 Expoweb.cz