Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Urbanistická studie se nezabývá návrhy jednotlivých domů, ale zpracovává lokalitu jako celek, který by měl být funkční a vyvážený. Usiluje o optimální vývoj sídel, harmonické uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochranu kulturního dědictví. Má za cíl zajištění rozvoje území.

Architekt se podrobně seznámí se současným stavem území a jeho přírodními podmínkami. Na základě toho vypracuje urbanistickou studii se souladem všech složek řešeného území (urbanistické, přírodní, krajinné). Posuzuje také vliv stávajících a budoucích staveb na životní prostředí.

Pro vypracování projektu urbanistické studie je nutné znát polohopis a výškopis lokality, informace o ochranných pásmech, uzemní plán řešeného území, vedení inženýrských sítí, polohy stávajících domů a přírodních prvků ( lesy, památné stromy…). Výstupem je urbanistický projekt připravený ke schválení radou města nebo příslušným úřadem.
© 2012-2015 Expoweb.cz