Ateliér Architektury - Jan Mádlík

Těžiště naší práce jsou projekty obytných i průmyslových staveb či polyfunkčních objektů. Každoročně realizujeme desítky staveb různého charakteru. V našich řešeních dosahujeme ideálního propojení požadavků a možností zadavatele, souvislostí prostředí, harmonogramu i cílového rozpočtu.

Naše stavby efektivně podporují vaše podnikání, respektují vaše požadavky, dostupný rozpočet a budou citlivě začleněny do prostředí a okolí. 
Služba zahrnuje vypracování projektu komerční nebo veřejné stavby na základě konzultace s klientem, se zohledněním ekonomických možností a s přihlédnutím k možnostem parcely a okolí.
Postup poskytování služby
Architekt se nejprve informuje o představách, požadovaných parametrech, formě a velikosti stavby. Probírají se funkce a požadované prostory, specifika pozemku a také výše investice do stavby.
Na základě představ a požadavků klienta, specifik možných provozů a předpokládané kapacity objektu vytvoří architekt základní dokumentaci - studii. Tato dokumentace se skládá z půdorysů, pohledů, řezů, situace a vizualizací.
Dále může být přiložena autorská zpráva, ve které je architektem popsáno zadání stavby, její navrhované prostorové, funkční, konstrukční a materiálové řešení a způsob řešení technického zařízení budov (TZB). Ve studii je dále naznačen koncept řešení interiéru, případně také zákres návrhu budovy do fotografie pozemku.

Projekt pro stavební povolení

V této části projektu získává stavba konkrétní technické parametry. Tyto podklady slouží k získání stavebního povolení. Projektová dokumentace se skládá z průvodní, technické a požární zprávy a výkresů.
Výkresová část obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, výkres základů domu, řezy, pohledy, stavební detaily, krov, výpisy podlah, oken a dveří, klempířské a zámečnické výkresy, výkresy skladby, výztuže věnců a překladů, schodiště, výpisy materiálů a střešní krytiny. Do technické dokumentace také patří projekty technického zařízení budovy, vytápění a elektroinstalace.
Projekt technického zařízení budovy obsahuje:
technickou zprávu,
 • výkresy vnitřního vodovodu,
 • vnitřní kanalizace,
 • vnitřního plynovodu,
 • výpis materiálů jednotlivých rozvodů.
V projektu vytápění je:
 • technická zpráva,
 • výkresy rozvodů ústředního vytápění,
 • schéma zapojení topení,
 • rozmístění otopných těles,
 • výpis materiálů.
Projekt elektroinstalace obsahuje:
 • technickou zprávu,
 • rozvody v objektu,
 • výkresy zapojení hromosvodu,
 • schéma rozvaděče,
 • výpis materiálů.
V technické zprávě komerčních a veřejných staveb najdeme navíc ještě nároky na elektrickou energii, bilanci pitné vody, množství odpadních vod a roční spotřebu plynu.

Projekt situace stavby

V této části technické dokumentace je vypracováno osazení stavby do pozemku, vyznačena napojení na inženýrské sítě (elektřina, voda, odpad, plyn a další sítě) a veřejné komunikace.
Architekt projekt zpracovává s přihlédnutím k místním regulačním vyhláškám a dalším požadavkům - územnímu plánu a obecním vyhláškám. Projekt situace stavby se nevěnuje pouze vlastnímu pozemku, ale i vlivu stavby na okolní zástavbu a naopak.

Výstupy

 Výstupem je projektová dokumentace k odevzdání k řízení o stavebním povolení.

Reference

© 2012-2015 Expoweb.cz